STT Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Tổng
1 MO-2017-0520-19 Keyboard Motospeed K70L 250,000 195,000  Xóa bỏ
Tổng cộng: 195,000  
Với các sản phẩm đã chọn bạn có thể:
  • Nhập lại số lượng sản phẩm, sau đó nhấn Cập nhật để thay đổi số lượng cần đặt.
  • Nhấn Xóa bỏ để xóa sản phẩm khỏi danh sách đặt hàng.
  • Nhấn Hủy giỏ hàng để xóa tất cả các sản phẩm đã chọn
  • Vui lòng kiểm tra lại tất cả sản phẩm, sau đó nhấn Thanh Toán để gởi điền thông tin mua hàng.